ခ်မ္းသာနည္း (7) ခ်က္

Money Master (ေငြေၾကးရဲ႕သခင္) ခ်မ္းသာနည္း - ၇ ခ်က္ (Tony Robbin) ကမၻာ့ေရာင္းအားေကာင္းဆုံး စာရင္း၀င္ခဲ့ေသာ Tony Robbin ရဲ႕ Master of Money (7-Steps) Best Seller Book by Tony Robbin) စာအုပ္မွ (ေငြေၾကးအရွင္သခင္) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ People make several mistakes when saving and investing for retirement, and one of the biggest ones is not getting started because they think they need a large sum of money to begin, ျပည္သူေတြဟာ ေခၽြတာျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာတြင္ အမွားမ်ားစြာ လုပ္တတ္ၾကျပီး အၾကီးမားဆုံးအရာတစ္ခုကေတာ့ စစျခင္းမရရွိႏိုင္ဘူး အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔က စတင္ရန္ ေငြအမ်ားၾကီးလိုတယ္လို႕ ေတြးေနၾကလို႕ဘဲ။ Robbins advises people to educate themselves in investing. It's worth the time, and it'll pay off. "You master money, or it masters you," he says. Robbins developed what he calls the seven steps to financial freedom. ေရာ္ဘင္ဟာ လူသားေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသင့္သလဲဆိုတာကို နည္းေပးလမ္းညႊန္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေပးဆပ္မႈအတြက္ အခ်ိန္ေပးရတာ ထိုက္တန္တယ္။ ေငြရဲ႕ အရွင္သခင္ကသင္၊ သင့္ရဲ႕အရွင္သခင္ကေငြ။ သူသည္ ေငြေၾကးလြတ္လပ္ခြင့္ရွာေဖြမႈကို အခ်က္(၇)ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Step 1. Make the decision to become an investor, not a consumer. ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ၊ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ပုံစံေတာ့ မျဖစ္ေစပါနဲ႔။ "You don't want to own an Apple phone, you want to own Apple," he says. You have to commit a certain percentage of your income to savings for your financial freedom. Whatever that number is — 10%, 15% — stick to it in good times and bad. Have it taken automatically from your paycheck and put directly into a retirement or savings account. သင္ Apple ဖုန္းကို ပိုင္စရာမလိုဘူး Apple ကို ပိုင္ဖို႕ဘဲလိုတယ္။ သင့္ရဲ႔ ဘ႑ေရး လြတ္လပ္မႈအတြက္ ေငြစုရန္ သင္၏၀င္ေငြမွ ေသခ်ာတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုေတာ့ အပ္ႏွံရမည္။ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ေတာ့ ၀င္ေငြေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ ျဖစ္ေစ တစ္စိုက္မတ္မတ္ စုသင့္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕လစာကေန အလိုအေလ်ာက္ အျငိမ္းစား အေကာင့္ (သို႔) ေငြစုအေကာင့္ထဲသုိ႕ ထည့္သြင္းစနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

Step 2. Become an insider on investing. ( ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ အေရးပါသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ) Know the rules of the game. Understand mutual funds and learn what mutual funds beat the market or their benchmark over any 10-year period. Look into the fees you are paying on mutual funds and how that affects your financial future. ျပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းကို အားလုံး သိျပီးသာျဖစ္မွာပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးအျမတ္ရနိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး ေစ်းကြက္ အတြင္း ရိုက္ခတ္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူပါ (သို႕) လာမည့္ (၁၀)ႏွစ္တာကာလရဲ႕ ေစ်းကြက္ စံႏႈန္းကို ယူပါ။ သင့္အတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္မႈေပၚ ရင္ႏွီးျခင္းျဖင့္ ဒါေတြဟာ မိမိရဲ႕ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ သက္ေရာက္ေစလဲဆိုတာကို ေလ့လာစူးစမ္းပါ။

Step 3. Make the game winnable. (ျပိဳင္ပြဲတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ပါ။) "Most people have a number that's so big that they never begin the journey," Robbins says. Figure out how much money you need for financial security and financial independence. Calculate this and come up with a plan. Look for places you can save more. လူအမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို စတင္လိုက္သည့္ခါ ၾကီးမားေသာ ကိန္းကဏန္းတစ္ခုရွိျပီးသား။ သင့္ရဲ႕ဘ႑ာေငြ မွီတည္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ လုံေလာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာေငြပဏကို ရေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ အစီစဥ္တက်တြက္ခ်က္ျပီးမွ စတင္ပါ။ သင္ပိုစုေဆာင္းႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ိဳးကို ရွာပါ။

Step 4. Evaluate your asset allocation. ( မင္းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို စီစစ္အကဲျဖတ္ပါ။) "You have to create a bucket list. You have to learn where to put your money to keep it safe and where to put your money to grow it with some risk," he says. Put your money in different types of investments, such as stocks, bonds, commodities or real estate. Diversify your investments. သင္ ေနာက္ခံအင္အားတစ္ခုဖန္တီးထားပါ။ သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳရမလဲဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူပါ ျပီး တိုေငြေၾကးေတြ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြန္႕စားခ်က္ေတြျဖင့္ တိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲ ေလ့လာပါ။ သင့္ရဲ႕ေငြကို (စေတာ့မ်ား ၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႕) အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းမႈ) စသည္ျဖင့္ မတူညီေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ သင္ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ိဳးစုံ လုပ္ေဆာင္ပါ။

Step 5. Create a lifetime income plan. (တစ္သက္တာ ၀င္ေငြရရွိမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ပါ…) Make sure you won't run out of income for as long as you live. "Income is all that matters. Assets won't buy your food. They won't let you travel. You have to focus on income. The investment community wants you to think about keeping your money in assets." သင္အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ေငြေၾကးမရွိဘဲ မင္းဘ၀ရပ္တည္လို႔မရပါ။ ၀င္ေငြက ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ အသုံး ၀င္တယ္။ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို အစားအေသာက္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍မရ။ ေငြေၾကးမပါဘဲ ခရီးထြက္လို႔ မရႏိုင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မင္းရဲ႕ ၀င္ေငြက အေရးၾကီးတယ္။ သင္ပိုင္ဆိုင္မႈေငြေၾကးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လိုခ်င္တယ္။

Step 6. Invest like the .001%. (၀.၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ) "That means learn from the very best on earth (Schwab, Icahn, Bogle, Dalio, Forbes and others he interviewed for the book), and what you learn from them apply and you'll achieve financial security faster than you will any other way." ကမၻာေပၚက အေကာင္းဆုံးအရာေတြကို ေလ့လာပါ (Schwab, Ichan, Bogle, Dalio, Forbes မဂၢဇင္း ႏွင့္ အျခားေသာအရာေတြကို စာအလုပ္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့တယ္)။ သူတို႔ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကေန မင္းဘာေတြရခဲ့လဲ ၊ ဒီေလ့လာခ်က္ေတြက မင္းရဲ႕ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈကို ရရွိေစတယ္။

Step 7. Just do it, enjoy it and share it. (ယခုပင္လုပ္ေဆာင္ပါ, ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ ၊ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါ) Make a commitment to be wealthy now, not in the future. "Start where you are, and you'll begin to find out that there's more than enough. အနာဂတ္တြင္မဟုတ္ဘဲ ယခုပင္ၾကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ပါ။ သင္စတင္တဲ့ေနရာ ႏွင့္ လိုအပ္တာထက္ပိုေသာ ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ စတင္ရမည္။

By – Kyaw Lin Lin Htet (www.esmemm.com)

www.baganmart.com

 

Follow Us