ကုမၸဏီမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား Register Fees

ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တင္ျပျခင္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား

ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္း

 

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္ မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္လာေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား ေပၚထြန္းေရးကို ေရွ႕ရွု၍ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း စတင္ထူေထာင္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေျဖေလ်ာ့မွုမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တင္ျပျခင္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္-

 

credit: ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us